Osnovna socialna varnost

Minili so časi, ko je za našo socialno varnost in varnost naših bližnjih v celoti skrbela država. Danes, hočemo ali nočemo, je to postala odgovornosti vsakega izmed nas. Tako se višine in obseg socialne varnosti na mnogih področjih zmanjšujejo, naj bodo to otroški dodatki, pomoč za brezposelne, razne oblike socialne pomoči, ki jo je potrebno ob dedovanju premoženja tudi vračati, na dodatke za pomoč in postrežbo, sredstva za oskrbo starejših in še kaj bi lahko našteli. Pri tem ne smemo pozabiti varčevanja za pokojnino, ker to postaja odločilen element socialne varnosti v starosti. Zato je načrtovanje lastne socialne varnosti in socialne varnosti naših bližnjih postala nuja. Vprašanje pa je, ali to lahko naredimo sami, ali bi zato potrebovali strokovno pomoč. In premoženjsko svetovanje je dejavnost, ki je lahko v pomoč vsakemu pri tej zahtevni nalogi.Ali ste že sami poskrbeli za osnovno socialno varnost v primeru:

- delovne nesposobnosti, 
– bolezni,
- nezgode,
- brezposelnosti,
- premoženjske škode,
- odškodninske odgovornosti,
- stečaja lastnega podjetja,smrti (preskrba za svojce)?

Ali vam lahko pri tem pomaga usposobljen premoženjski svetovalec?

V drugem členu Slovenske ustave lahko preberemo: »Slovenija je pravna in socialna država«, žal pa na drugi strani opažamo, da se obseg socialnih pravic, zaradi pomanjkanja denarja počasi manjša. Ob preučevanju podatkov Statističnega urad, so se sredstva za socialo od 2002 do 2012 sicer nominalno povečala za 60%, če pa to povečanje primerjamo z rastjo indeksa harmoniziranih cen,  ugotovimo, da je povečanje le še 16% (vir: statistični urad Republike Slovenije). Žal se je v istem obdobju, po podatkih Statističnega urada, povečalo tudi število upravičencev do socialnih pomoči, na primer samo število varovancev v domovih za ostarele se je povečalo za več kot 50%, to pa seveda pomeni realno zmanjšanje pravic na enega posameznika. Država in občine lahko od dedičev premoženja ljudi, ki so prejemali socialno pomoč ali varstveni dodatek, zahteva tudi vračilo dela teh prejemkov (Zakon o dedovanju 128. člen). Ne smemo pozabiti tudi na veliko povečanje nezaposlenih, kot posledico gospodarske krize, kar sliko socialnih pravic in ekonomske varnosti posameznika ali gospodinjstev še dodatno poslabšuje.

Ker lahko osnovno socialno varnost povežemo z ekonomsko varnostjo, bi bilo koristno pogledati, kaj so elementi ekonomske varnosti posameznika (Vir: gradivo za nacionalni pravniški izpit):

– trajni dohodek,
- enaka realna vrednost dohodka,
- dohodek večji od praga revščine.

Temelj zdravih gospodinjskih ali osebnih financ, oziroma premoženja je bistvenega pomena, da si zagotovimo socialno in ekonomsko varnost tudi v primeru izrednih življenjskih okoliščinah, kot je na primer invalidnost, bolezen, smrt hranitelja družine, preskrbe v starosti, večje premoženjske škode in podobno. Kot smo že ugotavljali,  v današnjih razmerah, ko se nivo socialnih pravic manjša, ko se zaradi slabe finančne pismenosti veliko Slovencev niti ne zaveda kakšen nivo socialnih pravic jim pripadajo, postaja lastna angažiranost na tem področju nujna. Zaradi omenjene nizke finančne pismenosti, pa se povečuje pomen strokovne pomoči premoženjskih svetovalcev.

Temelj zdravih gospodinjskih ali osebnih financ, oziroma premoženja je bistvenega pomena, da si zagotovimo socialno in ekonomsko varnost tudi v primeru izrednih življenjskih okoliščinah, kot je na primer invalidnost, bolezen, smrt hranitelja družine, preskrbe v starosti, večje premoženjske škode in podobno. Kot smo že ugotavljali,  v današnjih razmerah, ko se nivo socialnih pravic manjša, ko se zaradi slabe finančne pismenosti veliko Slovencev niti ne zaveda kakšen nivo socialnih pravic jim pripadajo, postaja lastna angažiranost na tem področju nujna. Zaradi omenjene nizke finančne pismenosti, pa se povečuje pomen strokovne pomoči premoženjskih svetovalcev.

Zato premoženjski svetovalci pri stranki naredimo analizo njenega stanja, z upoštevanjem zakonodaje pogledamo kolikšni izpadi dohodka prizadenejo stranko ob omenjenih neljubih primerih, ter izdelamo stranki individualni finančni načrt, tudi za področje osnove socialne varnosti in izberemo strankini situaciji primerno zaščito osnovne socialne varnosti in s tem tudi ekonomske varnosti njega in ljudi, ki so mu blizu.

Ker je vsak finančni produkt le orodje s katerim lahko dosežemo posamezen cilj, je tudi na področju osnovne socialne varnosti na razpolago več orodij. Verjetno vsi poznamo zavarovanja kot najpogostejši način zagotavljanja osnovne socialne varnosti, pa to ni edini način. Z gotovostjo lahko trdimo, da je lastno likvidno premoženje temelj in tudi najcenejši način zagotavljanja socialne varnosti, res pa je, da če le-tega nimamo, je zavarovanje logična izbira. Vendar je pri tem potrebno upoštevati tudi cene zavarovanj, ki vsekakor niso zanemarljive, zato premoženjski svetovalci podajamo velik pomen k oblikovanju »zlate rezerve«, oziroma likvidne vsote denarja s katero lahko popravimo manjše škode ali začasne izpade dohodka.

Glede na to, da se situacija v življenju vsakega posameznika stalno spreminja, se z našim načinom dela zavezujemo, da bomo skupaj z vami stalno spremljali in po potrebi prilagajali nivo potrebne socialne varnosti novo nastali situaciji, ki je lahko posledica zakonskih, tržnih ali osebnih razmer.

Glede na to, da se situacija v življenju vsakega posameznika stalno spreminja, se z našim načinom dela zavezujemo, da bomo skupaj z vami stalno spremljali in po potrebi prilagajali nivo potrebne socialne varnosti novo nastali situaciji, ki je lahko posledica zakonskih, tržnih ali osebnih razmer.

Že od ustanovitve je bilo delovanje družbe zamišljeno kot premoženjsko svetovalna dejavnost, ki se je tekom let prilagajala slovenski zakonodaji ter evropskim smernicam, po vsebini dela pa ni odstopala od osnovne ideje premoženjskega svetovanja – stranki ponuditi njenim potrebam, finančnim zmožnostim primerno ponudbo in jo v času do realizacije cilja prilagajati tržnim, zakonskim in osebnim razmeram na trgu.

Pošljite povpraševanje

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Spremljajte naše novice!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(